Коди

 

Дата (рік, місяць, число)

2014

01

01

Підприємство  ПАТ « Сумське НВО ім. М.В.Фрунзе »

за ЄДРПОУ

05747991

Територія ______________________________________________

за КОАТУУ

5910136600

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.

за КВЕД

28.99

Середня кількість працівників ¹               12 348    

 

 

  Адреса: вул. Горького, 58,  м. Суми,  Сумська область, 40004 

 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

 

 

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

 

 

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2013 року

 

1801007

                                                                          Форма № 1-к         код за ДКУД   

 

Актив

Код рядка

На дату переходу на МСФЗ

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

 

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

639

4 406

7 705

   первісна вартість

1001

2 509

5 416

9 686

   накопичена амортизація

1002

(1 870)

(1 010)

(1 981)

Незавершені капітальні інвестиції

1005

3 831

18 424

39 483

Основні засоби

1010

391 051

398 420

378 724

   первісна вартість

1011

396 236

426 549

444 275

   знос

1012

(5 185)

(28 129)

(65 551)

Інвестиційна нерухомість

1015

-

-

-

Довгострокові біологічні активи

1020

-

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції:  

 

 

 

 

   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

241 075

228 414

266 272

   інші фінансові інвестиції

1035

424 098

160 122

163 522

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

58

58

1

Відстрочені податкові активи

1045

55 157

58 731

53 990

Гудвіл при консолідації

1055

2 402

-

-

Інші необоротні активи

1090

-

-

-

Усього за розділом I

1095

1 118 311

868 575

909 697

II. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси

1100

998 983

845 020

1 035 074

Виробничі запаси

1101

187 101

214 279

217 454

Незавершене виробництво

1102

455 046

349 056

342 592

Готова продукція

1103

329 435

252 901

375 349

Товари

1104

27 401

28 784

99 679

Поточні біологічні активи

1110

-

-

-

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

748 439

1 441 507

1 386 980

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

 

   за виданими авансами

1130

67 896

32 140

45 025

   з бюджетом

1135

165 367

167 744

185 635

   у тому числі з податку на прибуток

1136

-

20 312

3 249

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

1140

77

38 686

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

567 030

785 472

625 626

Поточні фінансові інвестиції

1160

21 130

101 121

22 657

Гроші та їх еквіваленти

1165

68 253

29 634

55 274

   готівка

1166

34

21

73

   рахунки в банках

1167

68 219

29 613

55 201

Витрати майбутніх періодів

1170

-

-

-

Інші оборотні активи

1190

6 781

7 784

6 962

Усього за розділом II

1195

2 643 956

3 449 108

3 363 233

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

-

-

-

Баланс

1300

3 762 267

4 317 683

4 272 930

I. Власний капітал

 

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

710 850

710 850

710 850

Капітал у дооцінках

1405

213 707

211 308

200 589

Додатковий капітал

1410

36

40 314

26 995

Резервний капітал

1415

35 820

35 820

35 820

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

(36 040)

189 932

46 229

Неоплачений капітал

1425

-

-

-

Вилучений капітал

1430

-

-

-

Неконтрольована частка

1490

(81)

(224)

(268)

Усього за розділом I

1495

924 292

1 188 000

1 020 215

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 

 

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

1500

56 771

49 374

43 852

Пенсійні зобов'язання

1505

212 779

190 980

212 210

Довгострокові кредити банків

1510

287 633

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

1515

18 687

8

-

Довгострокові забезпечення

1520

23 884

25 410

29 711

Цільове фінансування

1525

24

24

26

Усього за розділом II

1595

599 778

265 796

285 799

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

1 205 243

1 718 495

1 554 639

Векселі видані

1605

-

1 711

555

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

 

   довгостроковими зобов'язаннями

1610

-

-

-

   товари, роботи, послуги

1615

231 295

203 133

294 182

   розрахунками з бюджетом

1620

28 638

13 826

12 978

   у тому числі з податку на прибуток

1621

-

-

6 128

   розрахунками зі страхування

1625

10 206

12 119

12 409

   розрахунками з оплати праці

1630

23 288

26 335

24 589

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

291 401

114 125

195 740

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1640

-

-

-

Поточні забезпечення

1660

35 885

42 991

41 679

Доходи майбутніх періодів

1665

53

47

47

Інші поточні зобов'язання

1690

412 188

731 105

830 098

Усього за розділом IІІ

1695

2 238 197

2 863 887

2 966 916

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

-

-

-

Баланс

1900

3 762 267

4 317 683

4 272 930

 

            

1 Визначається    в   порядку,   встановленому   центральним  органом  виконавчої  влади, що реалізує державну політику  у сфері статистики.

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник                             ______________________        Цимбал Олексій Юрійович

 

 

 

 

Головний бухгалтер             _____________________        Клименко Володимир Миколайович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць, число)

2014

01

01

Підприємство ПАТ « Сумське НВО ім. М.В.Фрунзе »

за ЄДРПОУ

05747991

 

 

 

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2013 рік  

 

                                                                                    Форма № 2-к          Код за ДКУД

1801008

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

2 268 556

3 248 710

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(1 735 617)

(2 223 365)

Валовий:

 

 

 

   Прибуток

2090

532 939

1 025 345

   Збиток

2095

-

-

Інші операційні доходи

2120

281 515

477 263

Адміністративні витрати

2130

(165 556)

(368 170)

Витрати на збут

2150

(200 513)

(246 923)

Інші операційні витрати

2180

(441 766)

(501 459)

Фінансовий результат від операційної діяльності:

 

 

 

   Прибуток

2190

6 619

386 056

   Збиток

2195

-

-

Дохід від участі в капіталі

2200

37 859

39 611

Інші фінансові доходи

2220

14 067

110 628

Інші доходи

2240

4 527

570 088

Фінансові витрати

2250

(185 638)

(172 959)

Втрати від участі в капіталі

2255

-

-

Інші витрати

2270

(17 300)

(606 140)

Фінансовий результат до оподаткування:

 

 

 

   прибуток

2290

 

327 284

   збиток

2295

(139 866)

-

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(20 131)

(112 074)

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

-

-

Чистий фінансовий результат:

 

 

 

   прибуток

2350

 

215 210

   збиток

2355

(159 997)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

 

666

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

10

160

Накопичені курсові різниці

2410

-

-

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

-

-

Інший сукупний дохід

2445

(13 319)

40 278

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

(13 309)

41 104

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

5 521

7 394

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

(7 788)

48 498

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

(167 785)

263 708

Чистий прибуток (збиток), що належить:

власникам материнської компанії

2470

(159 953)

215 353

неконтрольованій частці

2475

(44)

(143)

Сукупний дохід, що належить:

власникам материнської компанії

2480

(167 741)

263 851

неконтрольованій частці

2485

(44)

(143)

 

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

881 062

1 243 996

Витрати на оплату праці

2505

540 408

526 518

Відрахування на соціальні заходи

2510

200 510

194 652

Амортизація

2515

39 121

23 482

Інші операційні витрати

2520

837 631

908 558

Разом

2550

2 498 732

2 897 206

 

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

71085000

71085000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

71085000

71085000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

(2,25)

3,03

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

(2,25)

3,03

Дивіденди на одну просту акцію

2650

-

-

 

Керівник                             ______________________        Цимбал Олексій Юрійович

 

 

Головний бухгалтер             _____________________        Клименко Володимир Миколайович