Коди

 

Дата (рік, місяць, число)

2015

01

01

Підприємство  ПАТ « Сумське НВО ім. М.В.Фрунзе »

за ЄДРПОУ

05747991

Територія ______________________________________________

за КОАТУУ

5910136600

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності Виробництво інших помп і компресорів

за КВЕД

28.13

Середня кількість працівників ¹               11055    

 

 

  Адреса: вул. Горького, 58,  м. Суми,  Сумська область, 40004 

 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

 

 

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

 

 

 

 

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2014 року

 

1801007

                                                                          Форма № 1-к         код за ДКУД   

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

7 705

31 106

   первісна вартість

1001

9 686

36 347

   накопичена амортизація

1002

(1 981)

(5 241)

Незавершені капітальні інвестиції

1005

39 483

66 783

Основні засоби

1010

378 724

426 506

   первісна вартість

1011

444 275

480 558

   знос

1012

(65 551)

(54 052)

Інвестиційна нерухомість

1015

-

-

Довгострокові біологічні активи

1020

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції:  

 

 

 

   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

266 272

304 826

   інші фінансові інвестиції

1035

163 522

20 990

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

1

-

Відстрочені податкові активи

1045

53 990

52 891

Гудвіл при консолідації

1055

-

-

Інші необоротні активи

1090

-

0

Усього за розділом I

1095

909 697

903 102

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

1 035 074

1 331 734

Виробничі запаси

1101

217 454

191 747

Незавершене виробництво

1102

342 592

711 997

Готова продукція

1103

375 349

346 659

Товари

1104

99 679

81 331

Поточні біологічні активи

1110

-

-

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1 386 980

1 255 385

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

   за виданими авансами

1130

45 025

19 449

   з бюджетом

1135

185 635

294 086

   у тому числі з податку на прибуток

1136

3 249

1 288

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

1140

-

28

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

625 626

1 131 015

Поточні фінансові інвестиції

1160

22 657

39 464

Гроші та їх еквіваленти

1165

55 274

31 199

   Готівка

1166

73

20

   рахунки в банках

1167

55 201

31 179

Витрати майбутніх періодів

1170

-

-

Інші оборотні активи

1190

6 962

8 790

Усього за розділом II

1195

3 363 233

4 111 150

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

-

-

Баланс

1300

4 272 930

5 014 252

I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

710 850

710 850

Капітал у дооцінках

1405

200 589

241 102

Додатковий капітал

1410

26 995

12 695

Резервний капітал

1415

35 820

35 820

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

46 229

(1 317 843)

Неоплачений капітал

1425

-

-

Вилучений капітал

1430

-

 

Неконтрольована частка

1490

(268)

(201)

Усього за розділом I

1495

1 020 215

(317 577)

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

1500

43 852

52 891

Пенсійні зобов'язання

1505

212 210

234 040

Довгострокові кредити банків

1510

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

1515

-

-

Довгострокові забезпечення

1520

29 711

19 813

Цільове фінансування

1525

26

-

Усього за розділом II

1595

285 799

306 744

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

1 554 639

2 943 027

Векселі видані

1605

555

-

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

   довгостроковими зобов'язаннями

1610

-

-

   товари, роботи, послуги

1615

294 182

1 371 075

   розрахунками з бюджетом

1620

12 978

5 130

   у тому числі з податку на прибуток

1621

6 128

117

   розрахунками зі страхування

1625

12 409

11 518

   розрахунками з оплати праці

1630

24 589

37 384

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

195 740

348 864

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1640

-

-

Поточні забезпечення

1660

41 679

31 468

Доходи майбутніх періодів

1665

47

47

Інші поточні зобов'язання

1690

830 098

276 572

Усього за розділом IІІ

1695

2 966 916

5 025 085

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

-

-

Баланс

1900

4 272 930

5 014 252

 

            

1 Визначається    в   порядку,   встановленому   центральним  органом  виконавчої  влади, що реалізує державну політику  у сфері статистики.

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральний директор              ____________________        Цимбал Олексій Юрійович

 

 

 

 

Головний бухгалтер                  _____________________        Клименко Володимир Миколайович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць, число)

2015

01

01

Підприємство ПАТ « Сумське НВО ім. М.В.Фрунзе »

за ЄДРПОУ

05747991

 

 

 

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2014 рік  

 

                                                                                    Форма № 2-к          Код за ДКУД

1801008

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

1 082 009

2 268 556

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(1 040 819)

(1 735 617)

Валовий:

 

 

 

   Прибуток

2090

41 190

532 939

   Збиток

2095

-

-

Інші операційні доходи

2120

819 951

281 515

Адміністративні витрати

2130

(151 486)

(165 556)

Витрати на збут

2150

(86 377)

(200 513)

Інші операційні витрати

2180

(216 902)

(441 766)

Фінансовий результат від операційної діяльності:

 

 

 

   Прибуток

2190

406 376

6 619

   Збиток

2195

-

-

Дохід від участі в капіталі

2200

38 554

37 859

Інші фінансові доходи

2220

258 224

14 067

Інші доходи

2240

601

4 527

Фінансові витрати

2250

(1 952 385)

(185 638)

Втрати від участі в капіталі

2255

 

-

Інші витрати

2270

(147 683)

(17 300)

Фінансовий результат до оподаткування:

 

 

 

   Прибуток

2290

-

-

   Збиток

2295

(1 396 313)

(139 866)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(2 085)

(20 131)

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

-

-

Чистий фінансовий результат:

 

 

 

   Прибуток

2350

-

-

   Збиток

2355

(1 398 398)

(159 997)

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

83 965

 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

(20)

10

Накопичені курсові різниці

2410

-

-

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

-

-

Інший сукупний дохід

2445

(14 301)

(13 319)

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

69 644

(13 309)

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

(9 039)

5 521

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

60 605

(7 788)

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

(1 337 793)

(167 785)

Чистий прибуток (збиток), що належить:

власникам материнської компанії

2470

(1 398 465)

(159 953)

неконтрольованій частці

2475

67

(44)

Сукупний дохід, що належить:

власникам материнської компанії

2480

(1 337 860)

(167 741)

неконтрольованій частці

2485

67

(44)

 

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

525 414

881 062

Витрати на оплату праці

2505

375 905

540 408

Відрахування на соціальні заходи

2510

136 191

200 510

Амортизація

2515

55 652

39 121

Інші операційні витрати

2520

33 821

837 631

Разом

2550

1 126 983

2 498 732

 

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

71085000

71085000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

71085000

71085000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

(19,67)

(2,25)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

(19,67)

(2,25)

Дивіденди на одну просту акцію

2650

-

-

 

Генеральний директор              ____________________        Цимбал Олексій Юрійович

 

 

Головний бухгалтер                  _____________________        Клименко Володимир Миколайович