Коди

 

Дата (рік, місяць, число)

2016

01

01

Підприємство  ПАТ « Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання»

за ЄДРПОУ

05747991

Територія ______________________________________________

за КОАТУУ

5910100000

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності Виробництво інших помп і компресорів

за КВЕД

28.13

Середня кількість працівників ¹               8932    

 

 

  Адреса: вул. Горького, 58,  м. Суми,  Сумська область, 40004 

 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

 

 

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

 

 

 

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2015 року

 

1801007

                                                                          Форма № 1-к         код за ДКУД   

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

31 106

27 241

   первісна вартість

1001

36 347

36 835

   накопичена амортизація

1002

(5 241)

(9 594)

Незавершені капітальні інвестиції

1005

66 783

65 010

Основні засоби

1010

426 506

404 528

   первісна вартість

1011

480 558

493 134

   знос

1012

(54 052)

(88 606)

Інвестиційна нерухомість

1015

-

-

Довгострокові біологічні активи

1020

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції:  

 

 

 

   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

311 460

333 991

   інші фінансові інвестиції

1035

20 990

17 528

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

-

-

Відстрочені податкові активи

1045

52 891

-

Гудвіл при консолідації

1055

-

-

Інші необоротні активи

1090

-

-

Усього за розділом I

1095

909 736

848 298

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

1 331 734

1 189 863

Виробничі запаси

1101

191 747

201 263

Незавершене виробництво

1102

711 997

703 602

Готова продукція

1103

346 659

251 608

Товари

1104

81 331

33 390

Поточні біологічні активи

1110

-

-

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1 255 385

1 676 223

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

   за виданими авансами

1130

19 506

28 888

   з бюджетом

1135

294 067

199 799

   у тому числі з податку на прибуток

1136

1 288

23

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

1140

28

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1 131 015

1 699 394

Поточні фінансові інвестиції

1160

39 464

53 807

Гроші та їх еквіваленти

1165

31 199

80 938

   готівка

1166

20

19

   рахунки в банках

1167

31 179

80 919

Витрати майбутніх періодів

1170

-

-

Інші оборотні активи

1190

8 790

12 684

Усього за розділом II

1195

4 111 188

4 941 596

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

-

-

Баланс

1300

5 020 924

5 789 894

I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

710 850

710 850

Капітал у дооцінках

1405

241 102

226 365

Додатковий капітал

1410

80 534

41 740

Резервний капітал

1415

35 820

35 820

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

(1 311 898)

(3 046 428)

Неоплачений капітал

1425

-

-

Вилучений капітал

1430

-

-

Неконтрольована частка

1490

(201)

(254)

Усього за розділом I

1495

(243 793)

(2 031 907)

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

1500

52 891

-

Пенсійні зобов'язання

1505

166 201

200 445

Довгострокові кредити банків

1510

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

1515

-

625

Довгострокові забезпечення

1520

19 813

23 895

Цільове фінансування

1525

-

4

Усього за розділом II

1595

238 905

224 969

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

2 943 027

4 479 460

Векселі видані

1605

-

-

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

   довгостроковими зобов'язаннями

1610

-

-

   товари, роботи, послуги

1615

1 371 908

1 591 141

   розрахунками з бюджетом

1620

5 130

7 390

   у тому числі з податку на прибуток

1621

117

1 640

   розрахунками зі страхування

1625

11 518

12 533

   розрахунками з оплати праці

1630

37 384

56 984

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

348 864

653 145

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1640

-

-

Поточні забезпечення

1660

31 468

30 176

Доходи майбутніх періодів

1665

47

47

Інші поточні зобов'язання

1690

276 466

765 956

Усього за розділом IІІ

1695

5 025 812

7 596 832

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

-

-

Баланс

1900

5 020 924

5 789 894

 

            

1 Визначається    в   порядку,   встановленому   центральним  органом  виконавчої  влади, що реалізує державну політику  у сфері статистики.

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральний директор              ____________________        Цимбал Олексій Юрійович

 

 

 

 

Головний бухгалтер                  _____________________        Клименко Володимир Миколайович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць, число)

2016

01

01

Підприємство ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання»

за ЄДРПОУ

05747991

 

 

 

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2015 рік  

 

                                                                                    Форма № 2-к          Код за ДКУД

1801008

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

1 698 865

1 082 009

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(1 574 216)

(1 041 652)

Валовий:

 

 

 

   прибуток

2090

124 649

40 357

   збиток

2095

-

-

Інші операційні доходи

2120

722 141

820 106

Адміністративні витрати

2130

(156 892)

(151 504)

Витрати на збут

2150

(131 262)

(86 377)

Інші операційні витрати

2180

(204 865)

(216 895)

Фінансовий результат від операційної діяльності:

 

 

 

   прибуток

2190

     353 771

405 687

   збиток

2195

-

-

Дохід від участі в капіталі

2200

22 531

41 490

Інші фінансові доходи

2220

37 829

258 224

Інші доходи

2240

2 727

601

Фінансові витрати

2250

(2 145 561)

(1 952 385)

Втрати від участі в капіталі

2255

-

-

Інші витрати

2270

(11 603)

(147 683)

Фінансовий результат до оподаткування:

 

 

 

   прибуток

2290

-

-

   збиток

2295

(1 740 306)

(1 394 066)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(15 229)

(2 085)

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

-

-

Чистий фінансовий результат:

 

 

 

   прибуток

2350

-

-

   збиток

2355

(1 755 535)

(1 396 151)

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

(519)

83 965

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

(150)

(20)

Накопичені курсові різниці

2410

-

-

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

-

-

Інший сукупний дохід

2445

(44 531)

(14 301)

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

(45 200)

69 644

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

12 622

(9 039)

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

(32 578)

60 605

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

(1 788 113)

(1 335 546)

Чистий прибуток (збиток), що належить:

власникам материнської компанії

2470

(1 755 482)

(1 396 218)

неконтрольованій частці

2475

(53)

67

Сукупний дохід, що належить:

власникам материнської компанії

2480

(1 788 060)

(1 335 613)

неконтрольованій частці

2485

(53)

67

 

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

684 746

526 247

Витрати на оплату праці

2505

421 038

375 905

Відрахування на соціальні заходи

2510

146 975

136 191

Амортизація

2515

40 325

55 652

Інші операційні витрати

2520

655 963

33 832

Разом

2550

1 949 047

1 127 827

 

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

71085000

71085000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

71085000

71085000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

(24,70)

(19,64)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

(24,70)

(19,64)

Дивіденди на одну просту акцію

2650

-

-

 

Генеральний директор              ____________________        Цимбал Олексій Юрійович

 

 

Головний бухгалтер                  _____________________        Клименко Володимир Миколайович