Аудиторський висновок
(звіт незалежного аудитора)
щодо консолідованої фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ

ОБ’ЄДНАННЯ ім. М.В. ФРУНЗЕ»

станом на 31 грудня 2013 року

 

Адресат:

 Акціонери  ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе»

Управлінський персонал  ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе»
Національна  комісія  з цінних паперів та фондового ринку України

 Вступний параграф

Незалежна аудиторська фірма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВАУДИТ» (далі – аудитор) на підставі договору № 223/13-14 від 18 листопада 2013 року провела аудит першої консолідованої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе»  (далі – Товариство), що додається, яка складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності та включає: Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року, Консолідований звіт про фінансові  результати (Звіт про сукупний дохід), Консолідований звіт про рух грошових коштів та Консолідований звіт про власний капітал за 2013 рік, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку на Міжнародні стандарти фінансової звітності.


Основні відомості про Товариство:

·           Повна назва: Публічне акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе».

·           Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 05747991.

·           Місцезнаходження: 40004, м. Суми, вул. Горького, буд. 58.

·           Зареєстроване 28.03.1994 року Виконавчим комітетом Сумської міської ради.

·           Основні види діяльності:

·         виробництво інших помп і компресорів (КВЕД 28.13);

·         виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у. (КВЕД 28.29);

·         установлення та монтаж машин і устаткування (КВЕД 33.20);

·         виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування (КВЕД 28.25);

·         постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (КВЕД 35.30);

·         оптова торгівля відходами та брухтом (КВЕД 46.77);

·         діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (КВЕД 71.12).

·           Чисельність працівників – 12 348 осіб.                                                                                                   

·           Відокремлені підрозділи:


Найменування

Місцезнаходження

Філія ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе» в Азербайджанській республіці

Азербайджанська республіка, м. Баку, вул. Ф. Ібрагімбекова, 5

Філія ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе» в Туркменістані

Туркменістан, м. Ашгабат, пр. Арчабіл, 23

Філія ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе» в Казахстані

Казахстан, м. Астана, вулиця 103, будинок 6, кв. 802

Представництво ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе» в м. Москва (Росія)

115093, Російська федерація, м. Москва, вул. Павловська, буд. 18

Представництво ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе» в м. Київ

01029, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12г

 

Відповідальність управлінського персоналу за консолідовану фінансову звітність

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї  консолідованої фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання  консолідованої фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

 Відповідальність  аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї  консолідованої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у відповідності до «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг» (далі – Міжнародні стандарти аудиту). Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик,  прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази  для висловлення нашої думки.

 Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

У зв’язку з тим, що договір на виконання аудиторських послуг з аудиту фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В.Фрунзе» був укладений після проведення товариством інвентаризації запасів, присутність аудитора під час інвентаризації запасів була неможливою. Через обсяг та характер обліку запасів аудитор не зміг виконати альтернативні аудиторські процедури, згідно з МСА 501 «Аудиторські докази – додаткові міркування щодо відібраних елементів», тому достатні та прийнятні аудиторські докази стосовно наявності та стану запасів отримані не були.

 Висловлення думки (умовно-позитивна думка)

На нашу думку, за виключенням впливу питання, про яке йдеться в параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», консолідована фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В.Фрунзе» за 2013 рік станом на 31 грудня 2013 року відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2013 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.


Пояснювальний параграф.

Ми звертаємо увагу на Примітку № 4 «Плани щодо безперервної діяльності», в якій йдеться про невизначеність управлінського персоналу щодо можливого впливу політичної та економічної кризи  в Україні на здатність товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. 

 Звіт щодо «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 року № 1360.

Інформація, що викладена нижче, є результатом виконання нами процедур в межах аудиторської перевірки першої консолідованої фінансової звітності Товариства за 2013 рік станом на 31 грудня 2013 року. Аудиторська перевірка була спланована та проводилась відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 року № 1360.

За результатами виконаних нами аудиторських процедур в межах аудиту першої консолідованої фінансової звітності ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В.Фрунзе» за  2013 рік станом на 31 грудня 2013 року до цього Аудиторського висновку (Звіту незалежного аудитора) ми включили наступні параграфи.

 

1. Розкриття інформації за видами активів відповідно до встановлених нормативів.

Аудитором було зроблено перевірку правильності визнання, класифікації, оцінки і обліку активів Товариства. На думку аудитора, інформація за видами активів Товариства розкрита у консолідованій фінансовій звітності, в усіх суттєвих аспектах, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

 

2. Розкриття інформації про зобов’язання відповідно до встановлених нормативів.

Аудитором було зроблено перевірку правильності визнання, класифікації, оцінки і обліку зобов’язань товариства. На думку аудитора, інформація про зобов’язання товариства розкрита у консолідованій фінансовій звітності, в усіх суттєвих аспектах, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

3. Розкриття інформації про власний капітал відповідно до встановлених нормативів.

Станом на 31 грудня 2013 року власний капітал Товариства має наступну структуру:

            повністю сплачений статутний капітал в розмірі 710 850 тис. грн.;

            капітал у дооцінках в розмірі 200 589 тис. грн.;

            додатковий капітал в розмірі 26 995  тис. грн.;

            резервний капітал в розмірі 35 820 тис. грн.;

            нерозподілений прибуток в розмірі 46 229 тис. грн.

            неконтрольована частка в розмірі (268) тис. грн.

На думку аудитора, інформація про власний капітал Товариства розкрита у фінансовій звітності, в усіх суттєвих аспектах, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

4. Розкриття інформації щодо сплати товариством статутного капіталу.

Зареєстрований статутний капітал ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В.Фрунзе» складає 710 850 000 гривень. Статутний капітал поділений на 71 085 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн.

Станом на 31 грудня 2013 року статутний капітал ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В.Фрунзе» сплачений повністю, у відповідності з вимогами законодавства України. Протягом 2013 року розмір статутного капіталу не змінювався.

 

5. Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку.

Протягом 2013 року діяльність Товариства була збитковою. Збиток за 2013 рік становив 159 997 тис. грн., в т.ч. належить власникам материнської компанії – 159 953 тис. грн., неконтрольованій частці – 44 тис. грн.

На думку аудитора, інформація щодо обсягу отриманого збитку розкрита Товариством у фінансовій звітності, в усіх суттєвих аспектах, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності

 

6. Особлива інформація, визначена статтею 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

 

На думку аудитора, особлива інформація, визначена статтею 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV, із змінами, була розкрита (оприлюднена) Товариством у відповідності до вимог діючого законодавства України.

 

7. Розкриття інформації щодо відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства.

Вартість чистих активів ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В.Фрунзе» була розрахована аудитором згідно з «Методичними рекомендаціями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств» від 17.11.2004 року № 485. Станом на 31 грудня 2013 року вартість чистих активів Товариства становить 1 020 215 тис. грн. і перевищує статутний капітал на 309 365 тис. грн., що відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема статті 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

 

 

8. Відповідність виконання Товариством значних правочинів вимогам Закону  України «Про акціонерні товариства».

 

Станом на 01 січня 2013 року вартість активів Товариства складала 4 317 683 тис. грн.

В результаті проведених процедур нами не було встановлено фактів, які б свідчили про те, що значні правочини, (правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становлять від 10 до 25 відсотків вартості активів станом на 01.01.2013 р.),  учинені Товариством протягом 2013 року, не відповідали вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI та Статуту Товариства.

 

9. Розкриття інформації про правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість відповідно до  Закону України «Про акціонерні товариства».

В результаті проведених процедур нами не було встановлено фактів, які б свідчили про виконання Товариством протягом 2013 року правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, відповідно до статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.

 

10. Розкриття інформації, яка передбачена частиною другою статті 74 Закону України «Про акціонерні товариства».

Під час проведення аудиту нами не була отримана інформація та не були виявлені ознаки, що вказували б на можливий факт невідповідності фінансово-господарської діяльності Товариства чинному законодавству України. Фактів порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та несвоєчасного подання звітності  нами не виявлено.

 11. Розкриття інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

В результаті виконаних аудиторських процедур нами не були виявлені чинники ризику шахрайства та не були ідентифіковані ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.


12. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту, вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

 Інформація про корпоративне управління Товариства наведена управлінським персоналом в Примітці № 31 до консолідованої фінансової звітності за 2013 рік станом на 31 грудня 2013 року.

В результаті виконаних аудиторських процедур нами було встановлено, що стан корпоративного управління ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В.Фрунзе», його структура та порядок роботи, в цілому, відповідають Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI та Статуту Товариства.

 

13. Наявність суттєвих невідповідностей між першою консолідованою фінансовою  звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом із фінансовою звітністю.

Аудитор виконав аудиторські процедури щодо виявлення суттєвих невідповідностей між консолідованою фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів, у відповідності до МСА № 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність».

В результаті виконаних процедур нами не були ідентифіковані суттєві невідповідності між першою консолідованою фінансовою звітністю ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В.Фрунзе» за 2013 рік станом на 31 грудня 2013 року, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Національної  комісії з цінних паперів та фондового ринку разом із фінансовою звітністю.

 14. Основні відомості про аудитора.

·         Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВАУДИТ».

·         Код ЄДРПОУ: 01204513.

·         Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1970, видане за рішенням Аудиторської палати України від 23.02.2001 р. № 99, продовжене за рішенням Аудиторської палати України від 04.11.2010 р. № 221/3 терміном до 04.11.2015 р.

·         Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, № 0069 видане відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 26.09.2013 р. № 3365 терміном до 04.11.2015 р.

·         Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, серії П № 000112 строком дії з 04.06.2013 р. до 04.11.2015 р.

·         Відомості про аудитора, який  підписав  висновок:             Директор (аудитор) – Іщенко Надія Іванівна; сертифікат аудитора серії А № 005559, виданий за рішенням Аудиторської палати України від 30.10.2003 р. № 128, продовжений за рішенням Аудиторської палати України від 26.09.2013 р. № 279/2 терміном до 30 жовтня 2018 року;

·         Відомості про відповідального за аудит Товариства: аудитор – Соловйова Марина Леонідівна; сертифікат аудитора № 005258, виданий за рішенням Аудиторської палати України від 30.05.2002 р. № 110, продовжений за рішенням Аудиторської палати України від 21.05.2012 р. № 250/2  терміном до 30 травня 2017 року.

 

15. Дата та номер договору на проведення аудиту.

Договір про надання аудиторських послуг № 223/13-14 від 18 листопада 2013 року.

 

16. Дата початку та дата закінчення проведення аудиту.

Проведення аудиту розпочато 03 березня 2014 року та закінчено 23 квітня 2014 року.

 

 

Директор  ТОВ «КИЇВАУДИТ»               _________________________           Н. І. Іщенко

(Сертифікат аудитора серії  «А» № 005559)

Сертифікат аудитора банків № 0026)

 

Аудитор                                                        ________________________           М. Л. Соловйова

(сертифікат аудитора №  005258)

(сертифікат аудитора банків № 0155)

 

 

23 квітня 2014 року

Адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, оф. 306

тел. (044) 287-70-55, 287-42-94