Аудиторський висновок
(звіт незалежного аудитора)
щодо консолідованої фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ

ОБ’ЄДНАННЯ ім. М.В. ФРУНЗЕ»

станом на 31 грудня 2014 року

 

Адресат:

   Акціонери  ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе»

 Управлінський персонал  ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе»

Національна  комісія  з цінних паперів та фондового ринку України

 Вступний параграф

Незалежна аудиторська фірма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВАУДИТ» (далі – аудитор) на підставі договору № 303/14-15 від 01 грудня 2014 року провела аудит консолідованої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе»  (далі – Товариство), що додається, яка складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності та включає: Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року, Консолідований звіт про фінансові  результати (Звіт про сукупний дохід), Консолідований звіт про рух грошових коштів та Консолідований звіт про власний капітал за 2014 рік, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.


Основні відомості про Товариство:

·           Повна назва: Публічне акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе».

·           Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 05747991.

·           Місцезнаходження: 40004, м. Суми, вул. Горького, буд. 58.

·           Зареєстроване 28.03.1994 року Виконавчим комітетом Сумської міської ради.

·           Основні види діяльності:

·         виробництво інших помп і компресорів (КВЕД 28.13);

·         виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.в Україні (КВЕД 28.29);

·         установлення та монтаж машин і устаткування (КВЕД 33.20);

·         виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування (КВЕД 28.25);

·         постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (КВЕД 35.30);

·         виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у. в Україні (КВЕД 28.99);

·         оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва (КВЕД 46.63).

·           Чисельність працівників – 11 055 осіб.                                                                                                    

·           Відокремлені підрозділи:

 

Найменування

Місцезнаходження

Філія ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе» в Азербайджанській республіці

Азербайджанська республіка, м. Баку, вул. Ф. Ібрагімбекова, 5

Філія ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе» в Туркменістані

Туркменістан, м. Ашгабат, пр. Арчабіл, 23

Філія ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе» в Казахстані

Казахстан, м. Астана, вулиця 103, будинок 6, кв. 802

Представництво ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе» в м. Москва (Росія)

115093, Російська федерація, м. Москва, вул. Павловська, буд. 18

Представництво ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе» в м. Київ

01010, Україна, м. Київ, вул. Суворова, буд. 4/6


Відповідальність управлінського персоналу за консолідовану фінансову звітність

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї  консолідованої фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання  консолідованої фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

 Відповідальність  аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї консолідованої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у відповідності до «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг» (далі – Міжнародні стандарти аудиту). Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик,  прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази  для висловлення нашої думки.

 Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

У зв’язку з тим, що договір на виконання аудиторських послуг з аудиту фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В.Фрунзе» був укладений після проведення Товариством інвентаризації запасів, присутність аудитора під час інвентаризації запасів була неможливою. Через обсяг та характер обліку запасів аудитор не зміг виконати альтернативні аудиторські процедури, згідно з МСА 501 «Аудиторські докази – додаткові міркування щодо відібраних елементів», тому достатні та прийнятні аудиторські докази стосовно наявності та стану запасів отримані не були.

 Висловлення думки (умовно-позитивна думка)

На нашу думку, за виключенням впливу питання, про яке йдеться в параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», консолідована фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В.Фрунзе» за 2014 рік станом на 31 грудня 2014 року відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2014 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пояснювальний параграф.

Ми звертаємо увагу на Примітку № 3 «Економічне середовище в якому товариство здійснює свою діяльність» та Примітку № 4 «Плани щодо безперервної діяльності», в яких йдеться про можливий вплив політичної та економічної кризи в Україні на здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. 


Основні відомості про аудитора.

·         Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВАУДИТ».

·         Код ЄДРПОУ: 01204513.

·         Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1970, видане за рішенням Аудиторської палати України від 23.02.2001 р. № 99, продовжене за рішенням Аудиторської палати України від 04.11.2010 р. № 221/3 терміном до 04.11.2015 р.

·         Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, № 0069 видане відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 26.09.2013 р. № 3365 терміном до 04.11.2015 р.

·         Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, серії П № 000112 строком дії з 04.06.2013 р. до 04.11.2015 р.

·         Відомості про аудитора, який  підписав  висновок:             Директор (аудитор) – Іщенко Надія Іванівна; сертифікат аудитора серії А № 005559, виданий за рішенням Аудиторської палати України від 30.10.2003 р. № 128, продовжений за рішенням Аудиторської палати України від 26.09.2013 р. № 279/2 терміном до 30 жовтня 2018 року;

·         Відомості про відповідального за аудит Товариства: аудитор – Соловйова Марина Леонідівна; сертифікат аудитора № 005258, виданий за рішенням Аудиторської палати України від 30.05.2002 р. № 110, продовжений за рішенням Аудиторської палати України від 21.05.2012 р. № 250/2  терміном до 30 травня 2017 року.

 

Директор  ТОВ «КИЇВАУДИТ»               _________________________           Н. І. Іщенко

(Сертифікат аудитора серії  «А» № 005559)

Сертифікат аудитора банків № 0026)

 

Аудитор                                                       ________________________           М. Л. Соловйова

(сертифікат аудитора №  005258)

(сертифікат аудитора банків № 0155)

 

28 квітня 2015 року                      

Адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, оф. 306

тел. (044) 287-70-55, 287-42-94