Аудиторський висновок
(звіт незалежного аудитора)
щодо консолідованої фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ

НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ»

станом на 31 грудня 2015 року

 Адресат:

Акціонери  ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання»
Управлінський персонал  ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання»
Національна  комісія  з цінних паперів та фондового ринку України

 Вступний параграф

Незалежна аудиторська фірма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВАУДИТ» (далі – аудитор) на підставі договору № 405/15-16 від 18 лютого 2016 року провела аудит консолідованої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ»  (далі – Товариство), що додається та яка включає: Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року, Консолідований звіт про фінансові  результати (Звіт про сукупний дохід), Консолідований звіт про рух грошових коштів та Консолідований звіт про власний капітал за 2015 рік, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

 Основні відомості про Товариство:

·           Повна назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ».

·           Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 05747991.

·           Місцезнаходження: 40004, м. Суми, вул. Горького, буд. 58.

·           Зареєстроване 28.03.1994 року Виконавчим комітетом Сумської міської ради.

·           Основні види діяльності:

        виробництво інших помп і компресорів (КВЕД 28.13);

        оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва (КВЕД 46.63);

        установлення та монтаж машин і устаткування (КВЕД 33.20);

        виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування (КВЕД 28.25);

        постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (КВЕД 35.30);

        виробництво інших кранів і клапанів (КВЕД 28.14);

        виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у. в Україні (КВЕД 28.99).

·           Чисельність працівників – 8 932 осіб.                                                                                                    

·           Відокремлені підрозділи:

 

Найменування

Місцезнаходження

Філія Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче обєднання» в Азербайджанській республіці

Азербайджанська республіка, м. Баку, пр. Г. Джавіда, квартал 522, буд. А, кв. 11

Філія Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче обєднання» в Туркменістані

Туркменістан, м. Ашгабат, пр. Арчабіль, 23

Філія Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче обєднання» в Республіці Казахстан

Казахстан, м. Астана, вулиця 103, будинок 6, офіс 802

Представництво Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче обєднання» в м. Москва

119180, Російська федерація, м. Москва, вул. Большая Якіманка, буд. 17/2, будівля 1

Представництво Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче обєднання» в м. Києві

01010, м. Київ, вул. Суворова, буд. 4/6

 Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї консолідованої фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання  консолідованої фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

 Відповідальність  аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї консолідованої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у відповідності до «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг» (далі – Міжнародні стандарти аудиту). Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик,  прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази  для висловлення нашої думки.

 Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

У зв’язку з тим, що договір на виконання аудиторських послуг з аудиту фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ» був укладений після проведення Товариством інвентаризації запасів, ми не мали змоги спостерігати за інвентаризацією запасів. Через обсяг та характер обліку запасів ми не змогли виконати альтернативні аудиторські процедури, тому достатні та прийнятні аудиторські докази стосовно наявності та стану запасів, відображених в Консолідованому балансі (Звіті про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року в розмірі 1 189 863 тис. грн., отримані не були.

 Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за виключенням впливу питання, про яке йдеться в параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», консолідована фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ» відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства та його дочірніх підприємств станом на 31 грудня 2015 року, їх фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.


Пояснювальний параграф

Ми звертаємо увагу на Примітку № 4 «Плани щодо безперервної діяльності», в якій йдеться про існування суттєвої невизначеності, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі.


Основні відомості про аудитора

·         Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВАУДИТ».

·         Код ЄДРПОУ: 01204513

·         Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1970, видане за рішенням Аудиторської палати України від 23.02.2001 р. № 99, продовжене за рішенням Аудиторської палати України від 30.07.2015 р. № 313/3 строком до 30.07.2020 р.

·         Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, № 0069 видане відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 26.09.2013 р. № 3365 продовжене за розпорядженням Нацкомфінпослуг від 22.10.2015 р. № 2585 строком до 30.07.2020 р.

·         Відомості про аудитора, який  підписав  висновок:             Директор (аудитор) – Іщенко Надія Іванівна; сертифікат аудитора серії А № 005559, виданий за рішенням Аудиторської палати України від 30.10.2003 р. № 128, продовжений за рішенням Аудиторської палати України від 26.09.2013 р. № 279/2 терміном до 30 жовтня 2018 року;

·         Відомості про відповідального за аудит Компанії: аудитор – Соловйова Марина Леонідівна; сертифікат аудитора № 005258, виданий за рішенням Аудиторської палати України від 30.05.2002 р. № 110, продовжений за рішенням Аудиторської палати України від 21.05.2012 р. № 250/2  терміном до 30 травня 2017 року.

 

Директор  ТОВ «КИЇВАУДИТ»               _________________________           Н. І. Іщенко

(Сертифікат аудитора серії  «А» № 005559)

 

Аудитор                                                        ________________________           М. Л. Соловйова

(сертифікат аудитора №  005258)

 

 

25 квітня 2016 року                      

Адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, оф. 306

тел. (044) 287-70-55, 287-42-94

сайт: www.kievaudit.com