Політика ПАТ «Сумське НВО» в області якості

Керуючись принципом орієнтації на споживачів і розуміючи всю важливість завоювання їх довіри і поваги, керівництво ПАТ «Сумське НВО» заявляє про своє прагнення поставляти продукцію для атомної енергетики, гідроенергетики, нафтової, нафтопереробної, газової, хімічної, металургійної, сільськогосподарської та інших галузей промисловості такого рівня якості, який повністю відповідає діючим стандартам, нормам, правилам і спрямований на реалізацію головної мети – поліпшення економічного становища підприємства за рахунок розробки, випуску та реалізації конкурентоспроможної продукції у встановлені терміни, заданих обсягах і за прийнятними цінами, з рівнем якості, що задовольняє вимогам і очікуванням наших споживачів.

Для реалізації цієї стратегічної мети планується, реалізується, аналізується і удосконалюється система менеджменту якості (СМЯ), яка діє і відповідає міжнародному стандарту ISO 9001: 2008 і вимогам API Spec Q1 (9-я ред.), як сукупність взаємопов’язаних між собою процесів, спрямованих на підвищення якості.

Для дій ПАТ на міжнародних ринках СМЯ приведена у відповідність до вимог API Spec Q1 (9-я ред.), а також впроваджені вимоги API Spec 6D (24-я ред.) для проектування, виробництва і поставок трубопровідної арматури.

Для досягнення цілей у сфері якості плануються і здійснюються наступні заходи:

  • зменшення витрат виробництва за рахунок зниження рівня дефективності своєї продукції, аналізу техніко-економічних показників, застосування запобіжних та коригувальних дій;
  • проведення маркетингових досліджень світового ринку постачальників, споживачів і конкурентів з виконанням порівняльного аналізу, виявленням конкурентних переваг і слабких сторін;
  • застосування процесу постійного поліпшення з використанням науково-технічних нововведень, впровадженням нових технологій;
  • систематичне і безперервне навчання керівників, спеціалістів і робітників, зайнятих у виробничому процесі;
  • вдосконалення методів управління якістю продукції, що випускається;
  • обов’язкове виконання в повному обсязі усіма працюючими вимог нормативної документації підприємства, розробленої відповідно до вимог ISO 9001: 2008, API Spec Q1 (9-я ред.), API Spec 6D (24-я ред.).

Керівництво бере зобов’язання роз’яснити і довести цю політику в області якості своїм підлеглим, визначити їх конкретні цілі та завдання, забезпечити розуміння і впровадження її в повсякденній роботі. Керівництво зобов’язується періодично переглядати політику у області якості та здійснювати постійне поліпшення результативності системи управління якістю для забезпечення постійної відповідності мінливих вимог ринку.

Від кожного працівника ПАТ, у свою чергу, очікується сприяння і розуміння наступних принципів ПАТ:

  • кожен працівник несе відповідальність за забезпечення якості продукції, що виготовляється, чітко слідує встановленим принципам і методам роботи, сумлінно виконує свою роботу, прагне працювати творчо і без помилок;
  • проблеми підвищення якості продукції відносяться до всіх підрозділів підприємства;
  • кожен працівник, виконуючи свою роботу на стадії виробничого процесу, розглядає працівника на наступній операції як свого споживача;
  • висока культура виробництва на кожному робочому місці – гарантія якості продукції, що випускається.

 

 

Генеральний директор
ПАТ «Сумське НВО»
О.Ю. Цимбал
24.10.2016 р.